പാഠം 1 – ഒരു കൈ സഹായം – CLUB FM

കേരളത്തിലെ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങളും മറ്റും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതൃഭൂമി – ക്ലബ് എഫ് എമ്മിന്റെ ‘പാഠം 1 – ഒരു കൈ സഹായം’ പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും ഭാഗമാകാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയൂ. Stay Tuned to #CLUBFM 94.3(Thiruvananthapuram, Kochi & Kannur) & #CLUBFM 104.8(Thrissur, Kozhikode)
For more details call: 9447356788
A Club FM Production. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *